Ga naar de inhoud

Overgenomen uit VILT
De Vlaamse regering heeft principieel ingestemd met een aantal aanpassingen aan de melkquotumregeling. Hiermee wordt een eerste stap gezet in de richting van de verwachte afschaffing van de melkquota in 2015. "Meest in het oog springend zijn de afschaffing van de leasing en de afschaffing van het plafond van 600.000 liter quotum voor individuele melkveehouders", zegt kabinetsmedewerker Frans Coussement in een gesprek met VILT.

Onder invloed van de globalisering en de vraag naar een vrijere markt, lijkt het erop dat er in de Europese Unie geen meerderheid meer te vinden is voor een verlenging van de melkquotumregeling. Vandaar dat het beleid samen met de sector werk maakt van een strategisch plan dat aangeeft welke stappen er stelselmatig gezet zullen worden om tegen 2015 te komen tot een volledige afschaffing van de melkquota. Een eerste stap in die richting werd vrijdag door de Vlaamse regering goedgekeurd.

Concreet betekent dit onder andere dat de leasing wordt afgeschaft. "In het verleden konden melkveehouders 20.000 liter van hun quotum leasen, nu niet meer. En dat is maar goed ook, want dit liet hen toe om puur te profiteren van het systeem. Zij werden betaald om niets te doen", zegt Coussement. De overdracht van quotum hoeft ook niet meer te gebeuren op 1 april. Dat kan nu het hele jaar door. "Hierdoor vermijden we misbruiken waarbij veehouders nog even doormelken na 1 april om bovenop de aankoopprijs ook nog huurgeld te vragen aan de overnemer".

Een andere opvallende beslissing is de gelijkschakeling van de quotumplafonds voor individuele melkveehouders en groeperingen zoals coöperaties. "Groeperingen mochten in het verleden tot 800.000 liter quotum hebben, voor individuele landbouwers was dit beperkt tot 600.000 liter, zelfs als hun echtgenote meewerkte op het bedrijf", legt Frans Coussement uit. "Nu mogen zij ook tot 800.000 liter groeien. Om de gegroepeerde landbouwers niet te snel te laten groeien, wordt hun quotum nu nog beperkt, maar dit zal op termijn ook wellicht veranderen". Hiermee lijkt het taboe op de plafonds doorbroken.

Daarnaast wordt ook de grondgebondenheid bij quotumoverdrachten afgeschaft. "In het verleden moest de overnemer per 20.000 liter quotum ook één hectare grond mee overnemen van de overlater. Tot vorig jaar moest die grond negen jaar in zijn gebruik blijven, daarna werd dat teruggebracht tot één jaar. Nu hebben we dat volledig afgeschaft. Dat betekent niet alleen een hele administratieve vereenvoudiging, ook zullen oudere landbouwers veel sneller geneigd zijn om hun quotum over te laten". Het principe van duurzame grondgebondenheid blijft wel behouden: per 20.000 liter quotum moet een melkveehouder één hectare grond in gebruik hebben.

Tot slot werd ook beslist dat melkveehouders die quotum overnemen, dit in hetzelfde jaar nog van de hand mogen doen. "Dat was in het verleden niet het geval en in bepaalde situaties leidde dit echt tot problemen", weet de kabinetsmedewerker. Volgens Coussement betekenen al deze aanpassingen niet alleen een gevoelige vereenvoudiging, maar ze bieden extra mogelijkheden voor individuele melkveehouders en man-vrouw bedrijven. Vanaf 1 april treden de nieuwe regels in voege.(GL)