Ga naar de inhoud

Lidstaten van de Europe­se Unie mogen geen toestemming krijgen om steun aan boeren naar believen wel of niet af te romen. Dit vinden de landbouw- en be­grotingscommissies van het Euro­pees parlement. De begrotingscommissie heeft unaniem gestemd tegen de zo­genaamde vrijwillige modulatie, de landbouwcomissie stemde bij­na voltallig tegen. Een eindstem­ming moet nog volgen, maar nu al is overduidelijk in welke richting de wind in het Europees parlement draait.

GEEN CONSENSUS OVER COFINANCIERING LANDBOUWBELEID
Als er afgeroomd moet wor­den, dan moet dit voor alle lidsta­ten verplicht en met hetzelfde percentage zijn, vindt het parle­ment. Zowel liberalen, christen­-democraten als socialisten – be­halve de Britse – zijn tegen. Het voorstel voor vrijwillige modulatie is een hersenspinsel van de Britse premier Tony Blair en werd eind vorig jaar aanvaard op een topconferen­tie van regeringsleiders. Er werd afgesproken dat individuele lidstaten tot 20 procent van de inkomenstoeslagen voor boeren mogen afromen om op die manier de fondsen voor het plattelandsbeleid sneller te laten toenemen.

Deze handelswijze is overigens een van de redenen waarom het Euro­parlement tegen het voorstel gekant is. De regerings­leiders hebben op die manier buiten het par­lement om een voorstel aangeno­men waarmee een flinke verschui­ving in de meerjarenbegroting wordt aangebracht. Het parle­ment voelt zich hierdoor geschoffeerd. Ook speelt mee dat de Europese Commissie het voorstel naar het parlement heeft gestuurd zonder een begeleidende impactstudie. Dit terwijl het Europees Hof pas beslist heeft dat een dergelijk rapport steeds moet opgemaakt worden.

Op het vlak van landbouw is het Europees parlement als adviserend orgaan doorgaans een papieren tijger. Maar dat kan in het dossier van de vrijwillige modulatie anders uitdraaien omdat een beslissing van het Europees Hof kan worden ingeroepen en omdat door de ingreep van de regeringsleiders geschoven wordt met de meerjarenbegroting, waarover het halfrond medezeggingsschap heeft.

Het Europees parlement heeft ook verklaard dat het pas in 2008 wil spreken over plannen om Europese landbouwuitgaven te laten meefinancieren door de lidstaten. Diverse lidstaten, waaronder netto-betaler Nederland, zijn daar voor. Onder meer Frankrijk is fel tegen de optie van cofinanciering gekant. In het Europees parlement zijn de meningen verdeeld.