Ga naar de inhoud
Europese eiwitten voor voorzitter landbouwcomité De Castro

In het voorstel van de Europese Commissie voor de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) bleef de problematiek van het Europees eiwitdeficit helaas totaal onbehandeld. Wervel nam daarom het initiatief om het landbouwcomité van het Europees Parlement te herinneren aan de resolutie van februari 2011 waarin zij zelf het probleem aankaartten. Samen met een symbolisch zakje lokale erwten, werd een brief overhandigd ondertekend door oa. boerenorganisaties uit verschillende landen waarin gevraagd wordt om eiwitteelt in Europa te stimuleren om economische, agronomische en ecologische redenen. Wervel is verheugd dat zoveel boerenorganisaties ondertekenden, maar betreurt dat Boerenbond als enige boerenorganisatie in België niet ondertekende. Evenmin mengvoederfederatie Bemefa.

Wervel trok op 20 maart 2012 met een delegatie naar het Europees Parlement voor een kort onderhoud met de voorzitter van het landbouwcomité Paolo de Castro. Daarbij werd aan alle leden van het landbouwcomité een kemp-zakje gevuld met lokaal geteelde erwten bezorgd, versierd met een peul van de Gleditsia-boom, waarmee tegelijk symbolisch drie Europese eiwitbronnen tastbaar werden gemaakt.

In de brief verwijzen Wervel en de andere ondertekenaars naar de resolutie van 4 februari 2011 van het Europees Parlement: “Het proteïnetekort in de EU: welke oplossing voor een al lang bestaand probleem?”. In deze resolutie klaagt het Europees Parlement zelf de jaarlijkse achteruitgang van het Europese eiwitgewassenbestand aan en zet ze de voordelen van een reïntegratie van deze gewassen in de kijker. De brief van Wervel herinnert de Europese parlementsleden aan de economische, landbouwkundige en ecologische voordelen van een eigen Europese eiwitproductie vraagt hen met aandrang om hun positie hieromtrent te handhaven en de GLB-voorstellen van de Europese Commissie in die zin te amenderen.

Europese eiwitten in het Europese Parlement

Luc Vankrunkelsven: “Wervel zet het Europees eiwitdeficit al meer dan twintig jaar op de agenda. Met dit GLB-voorstel miste de Europese Commissie de kans om de waarde van lokale eiwitgewassen te erkennen en zo het probleem van de eiwitafhankelijkheid van Europa aan te pakken. Vandaag wordt 70% van alle plantaardige eiwit geconsumeerd in Europa ingevoerd, vooral onder de vorm van soja bestemd voor de Europese veestapel. Dit heeft een enorm negatieve impact op de Latijns-Amerikaanse rurale samenleving en het milieu. Door lokale eiwitteelt zullen Europese boeren bovendien minder kwetsbaar zijn voor de extreme prijsvolatiliteit die heerst op de wereldmarkt.”

Leguminosen (eiwitgewassen) fixeren luchtstikstof wat de uitgaven voor kunstmeststoffen doet dalen en de uitstoot van broeikasgassen verlaagt. Opname van leguminosen in de gewasrotatie levert heel wat agronomische en ecologische voordelen, zoals een verbeterde bodemstructuur en -vruchtbaarheid en een verhoogde agrobiodiversiteit.

Wij hopen met deze brief het Europese Parlement aan te zetten tot daadkracht”, besluit Vankrunkelsven. “Europa heeft grootse plannen om zijn productie- en consumptiesystemen duurzamer te maken. Wij geloven dat de teelt van eiwitgewassen in Europa hiertoe een significante bijdrage kan leveren.”

Documenten: de brief (Nederlands / Engels) – achtergrond over de eiwittransitie

Meer landbouwinkomen met minder kunstmest
Zes EU-landen slaagden er in de periode 2000-2008 in om met minder kunstmest toch meer inkomen te behalen, aldus het Europees Milieu Agentschap in een rapport dat pleit voor efficiënter watergebruik. Het stikstofoverschot wordt berekend door het verschil te maken van de stikstof die op het land komt en de stikstof die van het land wordt weggehaald. Het is momenteel de beste indicator voor de druk die landbouw legt op het watermilieu, en houdt rekening met problemen van eutroficatie en hoge nitraatconcentratie in het grondwater. In de periode 2000-2008 slaagden Oostenrijk, Hongarije, Letland, Roemenië, Slovakije en Slovenië erin om meer toegevoegde waarde te realiseren met een verminderd stikstofoverschot. Het rapport toont aan veel van de milieuproblemen, veroorzaakt door overmatig gebruik van meststoffen en pesticiden, kunnen verminderen door kosteneffectieve ingrepen op boerderij-niveau. Zo wijst het rapport op het groot potentieel voor pesticidereductie door aanpassen van teeltrotaties en zaaidata, inzet van meer pestresistente variëteiten en aanleg van bufferstrips langs waterlopen.
Bron: Towards efficient use of water resources in Europe, European Environment Agency (2012).